På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/ega/integritetspolicy Skriv ut sidan

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss. Denna policy finns tillgänglig på www.ega.se.

Den 25 maj 2018 började EU:s nya Dataskyddsförordning gälla. EGA kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, och kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Om du anmäler dig och/eller dina kollegor till en kurs eller kontaktar EGA för att inhämta information så kan vi komma att behandla följande personliga uppgifter:

  • Namn
  • Arbetsgivare
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Personnummer
  • Arbetsbefattning

Om du kontaktar EGA per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter, som kan komma att användas för att uppfylla ett avtal om kurs med dig, eller för information och marknadsföring.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

EGA samlar in och behandlar dina personuppgifter för att EGA ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och EGA, om kurs eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b).

EGA har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om EGA och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss, genom att använda dig av länken som alltid finns med i vår e-post vid utskick, eller genom att kontakta oss enligt nedan.

EGA kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån EGA är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).

För att gå en kurs hos EGA är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. EGA kan inte ingå avtal om tillhandahållande av kurs med dig utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter

EGA låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från EGA.

Personuppgiftsbiträdet lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet. Personuppgifterna kan vidare komma att läsas av underbiträde i tredje land.

Lagring och behandling

EGA kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och EGA.

EGA kommer därefter att spara sådana uppgifter som EGA enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

EGA kommer att spara kontaktuppgifter med avseende på marknadsföring och information under en tid om 6 år efter senaste kontakten, om inte du meddelar att du inte längre vill ha sådan information eller marknadsföring, varvid EGA omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om EGA behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt anges i EU:s Dataskyddsförordning.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.imy.se.

Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Säkerhet

EGA behandlar dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller de principer som följer av EU:s Dataskyddsförordning (art. 5). EGA behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller oavsiktlig skada.

EGA använder en säker server där dina personuppgifter behandlas samt begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet och dennes underbiträde, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

EGA, eller om relevant dennes Personuppgiftsbiträde, överför endast personuppgifter till tredje land om mottagaren av personuppgifterna har tecknat av EU Kommissionen standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt vid var tid gällande rätt.

Ändringar i denna sekretesspolicy

EGA förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på EGAs hemsida.

Kontaktinformation

E G Andersson Konsult AB
Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn
Tel 0270-105 10
E-post: mer[punkt]info[snabel-a]ega[punkt]se

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top