ABK 09 ska minska tvister vid konsultuppdrag

Av Per Beckman, advokat, Foyen Advokatfirma

Nytt standardavtal har införts för konsultuppdrag,
ABK 09, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt-
och ingenjörsverksamhet. Avtal med ett tydligt beskrivet uppdrag ska
minska tvisterna mellan beställare och konsulter.


I december 2009 kunde Byggan-
dets kontraktskommitté (BKK),
med bred representation från såväl
byggherre-, som konsultsidan, slut-
ligen enas om nya Allmänna Bestämmel-
ser för konsultuppdrag inom arkitekt-
och ingenjörsverksamhet, ABK 09, som
utgör en revidering av ABK 96.
Det huvudsakliga arbetet med att ta
fram de nya villkoren har skett inom en
arbetsgrupp inom BKK som bestod av fö-
reträdare för beställarsidan (byggherrar
respektive byggentreprenörer och instal-
lationsentreprenörer) samt företrädare
för konsultsidan, genom Svensk teknik
och design och medlemsföretag hos dem
som representerade varierande fackom-
råden på konsultsidan.
Arbetsgruppens förslag har under re-
videringen remitterats till en mängd olika
aktörer i byggbranschen, bland annat
Foyen Advokatfirma.

Tio kapitel

En av de stora förändringarna i ABK är att
avtalet anpassats till den struktur som an-
vänds i entreprenadavtalen AB 04 och
ABT 06. ABK 09 har numera tio kapitel
med rubrikerna omfattning, genomfö-
rande, organisation, tider, ansvar, ekono-
mi, rätt till uppdragsresultatet, hävning,
tvistelösning och förenklad tvistelösning.
ABK 09 inleds som AB04/06 avtalen
med ett förord samt begreppsbestäm-
ningar med anmärkningar. Fler vägle-
dande kommentarer till olika villkor har
införts. I likhet med att kapitelindelning-
en i AB/ABT följer arbetenas gång följer
kapitelindelningen i ABK 09 konsultupp-
dragets gång. Av förordet framgår att en
målsättning har varit att bestämmelserna
ska ge förutsättningar för hög kvalitet i
uppdragshänseende, vilket också åter-
kommer i fl era av de nya bestämmelserna.
Det enskilda konsultuppdraget ska
vara tydligt ifråga om vad som ingår i upp-
draget, förutsättningarna för uppdraget
och formerna i övrigt för genomförande
av uppdraget. Bakgrunden är att många
tvister mellan beställare och konsulter
beror just på att parterna missat på dessa
punkter.

Gör tydlig skillnad

En nyhet i ABK 09 är att skillnaderna mel-
lan så kallade fasta bestämmelser och så
kallade täckbestämmelser gjorts tydliga.
Numera anges att så kallade täckbestäm-
melser, som inte är så många, lämnar öp-
pet för parterna att avtala om en annan
reglering än den som framgår av ABK 09.
Täckbestämmelserna har markerats med
* vid paragraftecknet och innehåller for-
muleringen ”om inte annat avtalats”.
Övriga bestämmelser är så kallade fasta
bestämmelser. De fasta bestämmelserna
bör inte ändras då de kan ändra struktur
och balans i avtalet. Om de fasta bestäm-
melserna ändras måste de förtecknas sär-
skilt.

Nya definitioner

I begreppsbestämningarna har ett fl ertal
viktiga begrepp defi nierats, som används
i dokumentet, till exempel budget, kon-
trakt, skriftligen och ändring av ABK res-
pektive ändring av uppdrag.
I kommentaren till budget framgår att
en av konsulten upprättad budget inte är
bindande för konsulten utan kan över-
skridas med rätt till ersättning för verk-
ligt nedlagd tid. Om inte annat avtalats är
”budgetpris” att se som ett rörligt arvode
med en icke bindande prisuppgift.
Skriftligen defi nieras som information
som kan läsas och lagras och som exempel
anges att som överföringssätt av sådan
information är post, fax och e-post.
Med ändring avses såväl ändring eller
tillägg som påverkar omfattningen av
uppdraget eller tidplanen och som änd-
ring innefattas också att en del av uppdra-
get avgår.
Underrättelser i olika avseenden ska
lämnas av båda parter i högre utsträck-
ning enligt de nya bestämmelserna.
Många ändringar i ABK 09 är redaktio-
nella, ändring av språk och ordval eller
bestämmelse har fått ändrad placering i
förhållande till ABK 96.
Nedan följer en del nyheter i ABK 09,
utöver vad som sagts ovan, men det bör
observeras att redovisningen inte kunnat
göras komplett eller fördjupad av utrymmesskäl i denna artikel.

Precisera i samråd

De två upphandlingsformerna är precise-
rade i samråd respektive i förfrågnings-
underlag. I kapitel 1, § 1 omfattning, klar-
görs numera preciserat hur konsulten ska
medverka till att i samråd med beställaren precisera uppdraget i form av klarläggande av uppdragets omfattning, kvalitetsnivå för objektet, detaljeringsgrad
och form för redovisningsgrad, ersätt-
ningsform, vid rörligt uppdrag upprätta
budget, hur beställaren får nyttja av inom
uppdraget upprättade handlingar, utöver
vad som anges i kap 7 § 1, samt hur och
vem som ska arkivera handlingarna.
Punkterna om ersättningsform, nytt-
janderätt och arkiveringsskyldighet är
nyheter i förhållande till ABK 96. Om inte
parterna kan enas vid samrådet har part
rätt att avbryta uppdraget, varvid konsulten har rätt till ersättning för utfört arbete i uppdraget.
Resultatet av samrådet ska dokumenteras i kontrakt, beställning eller upp-
dragsbekräftelse. Om flera handlingar
nns som definierar uppdraget ska de
rangordnas enligt 2 §.
I 2 § anges att för uppdrag preciserat i
förfrågningsunderlag gäller följande.
Som tidigare gäller att kontraktshand-
lingarna kompletterar varandra om inte
omständigheterna föranleder annat. Vid
motstridighet mellan kontraktshand-
lingarna gäller den rangordning som
framgår av paragrafen, vilken är delvis ny
och numera gäller som rangordning:
1) kontrakt,
2) ändringar i ABK 09 som är upptagna
i särskild sammanställning,
3) ABK 09,
4) beställning,
5) uppdragsbekräftelse,
6) anbud,
7) förfrågningsunderlag, samt
8) övriga handlingar.
I paragrafen har också vid motstridig-
het mellan uppgifter eller föreskrifter i
förfrågningsunderlaget intagits den så
kallade ”lägsta kostnadens princip, mini-
miregeln” efter samma mönster som i
AB04/ABT06.

Anmäla ändringar

I genomförandekapitlet, kapitel 2, § 1,
läggs den grundläggande bestämmelsen
fast att konsulten ska genomföra sitt upp-
drag fackmässigt och med omsorg samt
även i övrigt iaktta god yrkessed. Kom-
mentaren till paragrafen utvecklar be-
greppen och exemplifi erar.
Bestämmelsen bör läsas ihop med den
grundläggande ansvarsbestämmelsen för
konsulten i kap 5 § 1. I 3 § anges att kon-
sulten, om så avtalats mellan parterna,
utöver en kvalitetsstyrningsplan, som ti-
digare gällt, även ska upprätta en plan för
miljöstyrning, vid äventyr, om så inte sker
att beställaren på konsultens bekostnad
får vidta rimliga åtgärder i dessa hän-
seenden.
En regel utöver tidigare, att beställaren
ska klargöra informationsvägarna i upp-
draget, har införts i § 5, nämligen att kon-
sulten inte utan beställarens medgivande
får lämna ut handlingar till entreprenör
eller annan för utförande av det objekt
uppdraget avser. Det kan ha stor betydel-
se att medgivande inhämtas, så inte ofri-
villiga äta uppstår i en generalentrepre-
nad eller viktig handling kommer annan
aktör till del, utan beställarens gransk-
ning. På motsvarande sätt som vid AB04/
ABT06 har konsulten enligt ABK 09 un-
der uppdragstiden fått rätten till och är
bunden att utföra av beställaren beställda
ändringar av uppdraget, förutsatt att
dessa står i omedelbart samband med
uppdraget och inte är av väsentligt annan
natur.
Konsulten ska vidare utan dröjsmål en-
ligt 8 § skriftligen till beställaren anmäla
behov av arbete som inte ingår i uppdra-
get eller behov av nya eller ändrade direk-
tiv. Anser konsulten att beställarens krav
på arbete ligger utanför uppdraget ska
konsulten å sin sida utan dröjsmål och
senast innan ifrågavarande arbete påbör-
jas skriftligen anmäla detta till beställa-
ren. I den 9 § framgår slutligen att arbete
som inte utförts utan beställning eller
som har utförts utan att nyssnämnda an-
mälan gjorts enligt 8 § inte berättigar
konsulten till ersättning om inte påfölj-
den med hänsyn till omständigheterna
skulle vara oskälig.

Informera om underkonsult

I organisationskapitlet, kapitel 3, 3 § har
införts en bestämmelse om att utbyte av
nyckelpersoner inte får ske utan bestäl-
larens medgivande, vilket dock inte får
nekas från beställarens sida om ersätta-
ren har minst likvärdig kompetens och i
övrigt är lämplig för uppdraget.
Konsulten får som tidigare inte anlita
underkonsult utan beställarens medgi-
vande såvida det inte är fråga om arbete
av rutinmässig art eller av mindre bety-
delse samt gäller alltjämt att beställaren
inte ska anlita sidokonsult som konsulten
ska samarbeta med, utan att konsulten
ges möjlighet lämna synpunkter. Detta
leder till att konsulten redan i sitt anbud
eller under förhandlingarna bör ange till-
tänkta underkonsulter.
I 6 § anges att kravet på skriftlighet –
som fi nns på olika ställen i ABK 09 – är
uppfyllda om de noteras genom anteck-
ning i mötesprotokoll, som alternativ till
annan skriftlig överföring.

Slutförande av uppdraget

I kapitel 4 tider, har det införts ett nytt
begrepp, tid för leverans – leveranstid –
som får anses komplettera och helt eller
delvis motsvara begreppet slutförts som
också används.
Det är för parterna väsentligt att klar-
lägga vilken tidpunkt som ska anses vara
leveranstid respektive när uppdraget ska
vara slutfört om inte dessa tider överens-
stämmer med varandra. Leveranstiden
kan vara vitesgrundande och tidpunkt för
slutförande av uppdraget, verklig sådan,
är utgångspunkt för preskriptionsberäk-
ningar. Vite kan avtalas för överskridande
av bestämd tid för leverans av såväl hela
som del av uppdraget.
Regler för tidsförlängning och jämk-
ning fi nns, liksom högsta skadestånds-
skyldighet vid försening om inte vite av-
talats. Beställarens rätt till förseningsska-
destånd eller vite enligt dessa regler är
förverkad om anspråk på ersättning inte
framställts skriftligen senast tre månader
efter det att uppdraget slutförts eller an-
nars upphört, varför tydlig skrivning om
när uppdraget är att anse som slutfört är
av stor vikt.

Vad gäller vid skada

I ansvarskapitlet, kapitel 5, har konsul-
tens ansvar i § 1 utvecklats till att omfatta
skada som konsulten orsakat beställaren
genom bristande fackmässighet, åsido-
sättande av sedvanlig omsorg eller annan
vårdslöshet vid uppdragets genomfö-
rande. Det åligger beställaren att visa att
skada uppstått och göra sannolikt att felet
orsakats av konsultens handlingar eller
underlåtenhet. Om beställaren uppfyllt
detta måste konsulten för att frita sig från
ansvar visa att han inte är ansvarig för
skadan. Bevisbördan har således lättats
för beställaren vid en konsultansvars-
tvist.
Konsulten ansvarar enligt 2 § för ska-
dor som upptäckts inom tio år från den
dag konsultens uppdrag slutförts eller
annars upphört. Konsulten är även under
den tid som anges i 2 § (förra meningen)
skyldig att på egen bekostnad avhjälpa fel
i handlingar som han tillhandahållit, om
det inte medför olägenheter och kostnader för konsulten som är oskäligt stora i
förhållande till felets betydelse för bestäl-
laren. Detta är en utökad skyldighet för
konsulten.
Krav på åtgärdande ska framföras inom
skälig tid efter det att fel upptäckts eller
bort upptäckas. Framför beställaren kra-
vet senare ska beställaren svara för den
merkostnad som den för sent framförda
underrättelsen orsakat konsulten. Om
felet inte avhjälps inom skälig tid så har
beställaren rätt att avhjälpa felet på kon-
sultens bekostnad. Någon närmare väg-
ledning av de olika skäliga tiderna saknas
tyvärr.

Anmälan av skada och krav

När det gäller preskription av skadestånd
löper numera dubbla frister i det att be-
ställaren ska framställa krav skriftligen
tre månader efter det att beställaren fått
skälig anledning att anta att konsulten är
ansvarig för skadan, dock senast nio må-
nader efter att beställaren fått kännedom
om skadan, vartill kommer att kravet
måste framställas inom den så kallade an-
svarstiden i 2 § beskriven ovan.
Beställarens innehållanderätt av arvo-
de och annan ersättning till konsulten
som säkerhet för skadestånd har begrän-
sats till ett prisbasbelopp om konsulten
genom skriftlig bekräftelse från sin för-
säkringsgivare visat att försäkringen om-
fattar det skadeståndsansvar som kan
komma att åläggas konsulten. Det räcker
således med ett intygande om att försäk-
ring fi nns till beräknat belopp oavsett hur
det förhåller sig med eventuellt ansvar.
Om beställaren framfört krav på skade-
stånd ska konsulten inom tre månader
lämna in en skadeanmälan till sin försäk-
ringsgivare.
Regeln och tidsfristen har införts för
att ge konsulten möjlighet att bedöma
kravet och föra dialog om detta med be-
ställaren när en skadesituation inträffat.
Inget sägs dock om konsekvensen av att
konsulten avstår från eller senare än tre
månader gör skadeanmälan. Dessutom
stipulerar försäkringar ofta att skadean-
mälan till försäkringsgivaren ska ske utan
dröjsmål efter det att skadan blivit känd,
det vill säga efter reklamation från bestäl-
laren i detta fall. Det så kallade småskade-
undantaget som fanns i ABK 96 har tagits
bort i ABK 09.

Rätt till resultatet

Kapitel 7, rätt till uppdragsresultatet, var
en av stötestenarna vid förhandlingarna
om ABK 09. I ABK 96 anges att beställa-
ren har rätt att använda resultatet av upp-
draget för avtalat ändamål. I praktiken
har det sällan avtalats om vilken rätt be-
ställaren har att nyttja uppdragsresulta-
tet, vilket skapat osäkerhet.
I ABK 09 har bestämmelsen förtydli-
gats med lydelsen att beställaren har, om
inte annat avtalats, rätt att använda och
kopiera redovisat uppdragsresultat en-
dast för det med uppdraget avsedda ända-
målet.
I kommentaren till paragrafen anges
att bestämmelsen avser uppdragsresulta-
tet i dess helhet. Beställaren får normalt
utöver avtalat uppdrag, på eget ansvar,
använda enskilda i uppdragsresultatet
redovisade (tekniska) lösningar, dock
förutsatt att upphovsrätt och andra im-
materiella rättigheter beaktas. Bestäm-
melsen har gjorts till en täckbestämmelse
och kommentaren understryker vikten
av noggrann reglering och beställare kan
nog förväntas komma kräva mer långtgå-
ende nyttjanderätt.

Hävning av avtal

I kapitlet 8, hävning, har när det gäller
beställarens rätt att häva konsultavtalet
en omarbetning skett gällande två av häv-
ningsgrunderna; konsulten har misskött
sitt uppdrag, och konsulten har i väsent-
ligt hänseende brutit mot avtalet, på så
sätt att beställaren har rätt att häva avtalet
och få ersättning för skada – med tillägget
– om konsulten ”inte utan dröjsmål efter
skriftlig anmodan vidtagit rättelse”.
Hävning är ju en ytterst ingripande åt-
gärd, som sällan behöver tillgripas.
Det har också införts en bestämmelse
om att hävning ska ske skriftligen. Mot-
svarande förändringar har gjorts när det
gäller entreprenörens rätt att häva be-
träffande grunden – beställaren i väsent-
ligt hänseende brutit mot avtalet – varvid
tillagts, om beställaren ”inte utan dröjs-
mål efter skriftlig anmodan vidtagit rätt-
telse”.
Även för konsulten gäller numera att
hävning ska ske skriftligen.

Får inte avbryta

Kapitel 9 handlar om tvistelösning och
kapitel 10 om förenklad tvistelösning.
Grundregeln är oförändrad jämfört
med ABK 96 och innebär att tvist mellan
parterna ska avgöras av allmän domstol.
Paragrafen är en täckbestämmelse. En ny
paragraf anger att den omständigheten
att en tvist har hänskjutits till rättsligt av-
görande inte berättigar konsulten att av-
bryta uppdraget. Beställaren har inte hel-
ler på sådan grund rätt att innehålla be-
lopp som inte direkt omfattas av tvisten,
eller underlåta att i övrigt fullgöra sina
åligganden.
En ny bestämmelse anger att oberoen-
de av vad som föreskrivs i detta kapitel 9
har part rätt att ansöka hos myndighet om
betalning av ostridig och förfallen ford-
ran avseende uppdraget. Paragrafen ger
part möjlighet att till exempel ansöka om
betalningsföreläggande hos Kronofogde-
myndigheten.
Om parterna är överens kan ett helt
nytt förenklat tvistelösningsförfarande
användas med motsvarande innehåll som
i standardavtalen AB 04 och ABT 06.
När gäller ABK 09?
ABK 09 träder inte i kraft vid något spe-
ciellt tillfälle, utan det sker genom åbero-
pande av ABK 09 i det individuella avtalet
som det nya standardavtalet blir gällande
mellan parterna. Om någon av slentrian
eller därför att man av något skäl föredrar
det skriver in ABK 96 i konsultavtalet och
den andre parten accepterar det, blir så-
ledes ABK 96 gällande, även om ABK 09
kommit ut på marknaden.
Det bör också nämnas att ett arbete på-
går inom Svensk Byggtjänst, som är hu-
vudman för AMA-publikationerna, att
utarbeta en AF AMA Konsult, vilken
kommer att ansluta till de nya ABK 09-
bestämmelserna.